Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τους τους δασωμένους αγρούς Λαυρίου και Κερατέας κατέθεσε ο Βασίλης Οικονόμου.

Η πλήρης ερώτηση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ως εξής:


Με το άρθρο 93 του ν. 4915/2022 αντικαταστάθηκε το αρ. 67 του ν. 998/1979 και ορίστηκε ότι το δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα, επι των οποίων το δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου.

Με το αρ. 40 του ν. 4936/2022 όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση επιδιώκεται η εφαρμογή και η υλοποίηση από το Ελληνικό Κτηματολόγιο της ρύθμισης για τους δασωθέντες αγρούς με την οποία επιλύεται το ζήτημα της αμφισβήτησης της κυριότητας των αγρών αυτών από το δημόσιο. Με την εν λόγω ρύθμιση το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασωθέντων αγρών αποκαθίσταται υπέρ των ιδιωτών κυρίων αυτών, εφόσον το Δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου, με τρόπο άμεσο και με διαδικασίες μη χρονοβόρες ενώπιον του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Περαιτέρω στις 21/6/2022 εκδόθηκε η οδηγία για επεξεργασία διεκδικήσεων δημοσίου επι δασωμένων αγρών αρ. 67 του ν.998/1979 και αρ. 40 του ν.4936/2022.

Και ενώ η Ανάδοχος Σύμπραξη με το αρ. πρωτ. 2359/27.6.2022 έγγραφο της προς τον Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, αναπτύσσει σκεπτικό, βάσει του οποίου τεκμαίρεται ότι οι ευνοϊκές ρυθμίσεις του αρ.93 του ν.4915/2022 και του αρ.40 του ν.4936/2022 θα πρέπει να τύχουν εφαρμογής και στις περιοχές που εμπίπτουν εντός της 1151/1872 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, η νομική διεύθυνση του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο απορρίπτει το σκεπτικό της Αναδόχου Σύμπραξης,

Κατόπιν αυτών ερωτάσθε:
Σε τι ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των ευνοϊκών ρυθμίσεων του Αρ.93 του Ν.4915/2022 και του Αρ.40 του Ν.4636 του 2022 και στις περιοχές του Λαυρίου, της Κερατέας και του Άγιου Κωνσταντίνου που εμπίπτουν εντός της 1151/1872 απόφασης του Εφετείου Αθηνών;