Αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή η εισήγηση στη Βουλή σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τίτλο: «Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»

Μερικά βασικά στοιχεία για το παρόν νομοσχέδιο και τους στόχους που επιτυγχάνει είναι:

1.Ο σαφής διεθνής προσανατολισμός της εθνικής ναυτικής νομοθεσίας και η αποκατάσταση της συνοχής του Κώδικα, μετά τα ρήγματα που αυτή υπέστη από την κύρωση ικανού αριθμού διεθνών συμβάσεων.

2 .H ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, η συστηματοποίηση της διαφάνειας και της δημοσιότητας των βασικών δικαιοπραξιών που αφορούν στην εκμετάλλευση των πλοίων.

3.Ο εκσυγχρονισμός, αφενός με τη ρύθμιση σύγχρονων μορφών ή εργαλείων συνεργασίας, αφετέρου με την αναμόρφωση υφιστάμενων ρυθμίσεων που αποδείχθηκαν ατελείς, μη επαρκείς ή παρωχημένες.

4.Η αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων που αφορούν στη ναυτιλία.

  1. Να καταστεί το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο ελκυστικότερο και φιλικότερο προς τους συναλλασσόμενους, ώστε να επιλέγεται συχνότερα ως εφαρμοστέο από τα συμβαλλόμενα μέρη και να συμβάλλει, στο μέτρο που του αναλογεί, στην ενδυνάμωση της ελληνικής σημαίας.

Δείτε όλη την εισήγηση εδώ: